ఆలయాలు ఆర్థిక పరిపుష్టికి వాహకాలు

మనిషి మనుగడకు ఆర్ధిక కార్యకలాపాలు ముఖ్యం. మన పూర్వీకులు దేవాలయాల చుట్టూ చాలా ఆర్ధిక కార్యక్రమాలు జరిగే విధంగా రూపొందించారు. ఒక దేవాలయం నిర్మించాలంటే రాజులు ప్రజల ధనం ఖర్చు చేసి నిర్మించేవారు. అంటే అది ఆ ప్రాంత ఆర్థిక ప్రగతికి దీర్ఘకాల పెట్టుబడి అన్నమాట. దేవాలయం నిర్మించే సమయంలో కూలీలు, శిల్పులు, బొమ్మలు గీసే వారు, కంసాలులు, కుమ్మరులు, తాపీ వారు, ఇలా చాలా కుల వృత్తుల వారికి …

Read More