ఇదే తెలుగుభాష గొప్పదనం : పద్యాలతో విజ్ఞానం

పద్యాలు. తెలుగు భాషకు మకుటాలు. భాష ఔన్నత్యాన్ని చాటిచెప్పే సుమధురాలు. అలాంటి పద్యాల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన, తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు చూద్దాం… చదివే సమయంలో పెదవి మాత్రమే తగిలే పద్యం : భూమీ భామాంబు భవా వామాపా వైభవ భువి భావావాపా వేమమ్మోముము భూభవ భీమ భవాభావ భావ విభువామావిభా చదివే సమయంలో పెదవులు తగలనిది : శ్రీశా సతత యశః కవి తాశా ధాత్రీశ ఖండితాశా నిస్సం కాశా …

Read More