అంధకార జీవితంలో వెలుగుపూలు పంచడం మనకర్తవ్యం

– ప్రపంచంలో భారతదేశంలోనే సగం అంధులు – ఆగస్టు 25-సెప్టెంబర్ 7 కంటిదాన వారోత్సవాలు – నేత్రదానంపై ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అవగాహన పెంచాలి   చూపు మనిషికి దేవుని ద్వారా ప్రధానమైన ఐదు ప్రధానమైన లక్షణాలైన వాసన, తాకడం, వినడం మరియు రుచిలలో ఒకటి. అందులో చూపుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది.  ఎందుకంటే చూపు మానవుని జీవనంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కావున దీనిని పోగొట్టుకోవడం లేదా అంధత్వాన్ని పొందడం …

Read More

నేత్రదానం ఎలా చేయాలి ? – హైదరాబాద్‌లో ఉన్న ఐబ్యాంక్‌ల వివరాలు

కంటి దానమంటే ఏమిటి? ఒక వ్యక్తి (పురుషుడు లేదా మహిళ) చనిపోయిన తర్వాత వారి కళ్లను ఇతరులకు అమర్చడానికి వీలుగా దానం చేయడం. కంటి బ్యాంక్ (eye bank) అంటే ఏమిటి? కంటి బ్యాంక్ లేదా ఐ బ్యాంక్ లనేవి లాభాపేక్ష లేకుండా కంటి దానానికి అంగీకరించిన వ్యక్తులు చని పోయిన తర్వాత వారి నుండి కళ్లను సేకరించి, భద్రపరచి, సరైన రీతిలో పరీక్షించి అవసరమైన వారికి అందజేసే వ్యవస్థలు. …

Read More