ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ – ఏది నిజం? : కబెర్బిజు శవాలను పీక్కుతింటుందా ?

‘’ఈ జంతువు పేరు కబెర్బిజు . ఇది స్మశానవాటికలో కనిపిస్తుంది. దీనిని చూడటానికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఇది భూమిలో నివసిస్తు,. చనిపోయిన శవాలను తింటుంది. ప్రజలు స్మశానవాటిక సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి అరుస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది …కానీ అది కబెర్బిజ్జు యొక్క ఈ గొంతు… ప్రజలు భయపడి, దెయ్యం తిరుగుతోంది అవి దెయ్యపు అరుపులని అపార్థం చేసుకొంటారు. ఈ వీడియోలో ఆ జంతువు యొక్క అరుపులు వినండి మీకే …

Read More