ఇంటి మొక్కలతో పౌష్టికాహారం, ఆర్థిక ప్రయోజనం

భారత దేశ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ నెలను ప్రత్యేకంగా పౌష్టికాహార అవగాహనా మానంగా నిర్వహించాలని తలపెట్టింది.  ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలలో భాగంగా రెండు ప్రధాన అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి కేంద్రీకరిస్తోంది.  మొదటిది చిన్నారులలో పౌష్టికాహారాన్ని దూరం చేయడం అయితే రెండవది వంటగది తోటలు (Kitchen Gardens) మరియు విద్యా సంస్థలలో విద్యార్థుల ద్వారా పెంచబడే తోటల ప్రాముఖ్యతపై ప్రాచుర్యం కలిపించి వాటిని ప్రోత్సహించడం చేయాలని నిర్ణయించింది.  ఇందులో వంటగది తోటలు మరియు …

Read More